Odzyskaj podatek z zagranicy w Tomaszowie Mazowieckim! Zwrot podatku z Norwegii, Niemiec, Holandii, Belgii i Anglii.

Juї dziś moїesz staraж siк o peіny zwrot podatku z zagranicy. Dziкki naszej firmie moїesz odzyskaж nawet 100 % zapіaconego podatku za granicą. Staramy siк, aby speіniж Twoje oczekiwania. Dla Ciebie dbamy o jakośж i dostкpnośж usіugi.

Czytaj wiкcej ...

Biuro Rachunkowe KONKRET oferuje profesjonaln? i rzeteln? obs?ug? ksi?gow? firm (rycza?t, ksi??ka przychod?w i rozchod?w, pe?na ksi?gowo??) z Tomaszowa Mazowieckiego i okolic.

Oferujemy r?wnie? kompleksow? obs?ug? kadrowo-p?acow? (wynagrodzenia, ZUS).

Ponadto proponujemy Naszym Klientom us?ugi dodatkowe np. analiza finansowa, kontrola koszt?w - wyniki analiz mog? mie? istotny wp?yw na usprawnienie funkcjonowania firmy b?d? popraw? efektywno?ci zarz?dzania.

Ci?gle zmieniaj?ce si? przepisy utrudniaj? prowadzenie w?asnego biznesu Przedsi?biorcom.
My ?ledzimy te zmiany na bie??co. Wiedza i do?wiadczenie zdobyte dotychczas jak r?wnie? ci?g?e doskonalenie poprzez udzia? w szkoleniach, warsztatach s? do Pa?stwa dyspozycji.

Zapewniamy !!!

  wysok? jako?? ?wiadczonych us?ugTerminowa firma
  indywidualne podej?cie do potrzeb Klienta
  pe?n? dyskrecj? w zakresie wsp??pracy
  konkurencyjne ceny

Zapraszam do wsp??pracy
Marzena Dula