Odzyskaj podatek z zagranicy w Tomaszowie Mazowieckim! Zwrot podatku z Norwegii, Niemiec, Holandii, Belgii i Anglii.

Już dziś możesz starać się o pełny zwrot podatku z zagranicy. Dzięki naszej firmie możesz odzyskać nawet 100 % zapłaconego podatku za granicą. Staramy się, aby spełnić Twoje oczekiwania. Dla Ciebie dbamy o jakość i dostępność usługi.

Czytaj więcej ...

Oferta

I. Usługi księgowe /zakres czynności podstawowych/:

1. Ewidencja przychodów (ryczałt) bez VAT
- sprawdzenie dokumentów pod względem formalno - rachunkowym
- wystawienie ewentualnych not korygujących
- prowadzenie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzenie ewidencji wyposażenia
- poinformowanie Klienta o wysokości zobowiązania wobec US z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego (PPE)
- stałą opiekę i możliwość konsultacji

2. Ewidencja przychodów (ryczałt) z VAT

- sprawdzenie dokumentów pod względem formalno - rachunkowym
- wystawienie ewentualnych not korygujących
- wprowadzenie dokumentów do ewidencji VAT zakupów i sprzedaży
- sporządzenie deklaracji VAT i jej wysłanie do US
- prowadzenie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzenie ewidencji wyposażenia
- poinformowanie Klienta o wysokości zobowiązania wobec US z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego (PPE)
- poinformowanie Klienta o wysokości zobowiązania wobec US z tytułu podatku VAT
- stałą opiekę i możliwość konsultacji

3. Księga przychodów i rozchodów bez VAT

- sprawdzenie dokumentów pod względem formalno - rachunkowym
- wystawienie ewentualnych not korygujących
- wprowadzanie dokumentów do księgi przychodów i rozchodów
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzenie ewidencji wyposażenia
- poinformowanie Klienta o wysokości zobowiązania wobec US z tytułu podatku dochodowego (PIT-5/PIT-5L)
- stałą opiekę i możliwość konsultacji

4. Księga przychodów i rozchodów z VAT

- sprawdzenie dokumentów pod względem formalno - rachunkowym
- wystawienie ewentualnych not korygujących
- wprowadzanie dokumentów do księgi przychodów i rozchodów
- wprowadzenie dokumentów do ewidencji VAT zakupów i sprzedaży
- sporządzenie deklaracji VAT i jej wysłanie do US
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzenie ewidencji wyposażenia
- poinformowanie Klienta o wysokości zobowiązania wobec US z tytułu podatku dochodowego (PIT-5/PIT-5L)
- poinformowanie Klienta o wysokości zobowiązania wobec US z tytułu podatku VAT
- stałą opiekę i możliwość konsultacji

5. Księgi handlowe (pełna księgowość)

- sprawdzenie otrzymanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
- wystawienie ewentualnych not korygujących
- dekretację
- zapisy w księgach handlowych
- wprowadzenie dokumentów do rejestru VAT sprzedaży i zakupów
- sporządzenie deklaracji VAT i jej wysłanie do Urzędu Skarbowego
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- poinformowanie Klienta o wysokości zobowiązania wobec US z tytułu podatku dochodowego
- poinformowanie Klienta o wysokości zobowiązania wobec US z tytułu podatku VAT
- stałą opiekę i możliwość konsultacji


II. Usługi kadry-płace /zakres czynności podstawowych/:

- Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
- Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS
- Przygotowywanie raportów RMUA dla ubezpieczonych
- Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
- Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
- Przygotowywanie umów/świadectw pracy
- Sporządzanie dokumentacji związanej z chorobą pracownika(Z-3)/ dostarczanie zwolnień lekarskich do ZUS
- Informowanie Klienta o wysokości zobowiązania wobec US z tytułu zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od wynagrodzeń (zPIT-4)
- Informowanie Klienta o wysokości zobowiązania wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń (DRA, RCA, RSA)
- Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników
- Stałą opiekę i możliwość konsultacji


III. Usługi dodatkowe/inne

- pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
- aktualizacja danych w prowadzonej działalności (np.EDG,NIP)
- przygotowywanie pism/wyjaśnień/korekt dla US/ZUS
- analiza finansowa /wg potrzeb Klienta/
- kontrola kosztów/przygotowywanie okresowych raportów wg potrzeb Klienta/
- prowadzenie klasyfikacji kosztów do danego zlecenia /przy KPIR/
- pomoc/uzyskanie zaświadczeń o nie zaleganiu w US/ZUS
- przygotowanie wniosku o rozłożenie na raty zobowiązań wobec US/ZUS
- sprawozdania dla Urzędu Statystycznego (GUS)
- transakcje UE (WDT/WNT)
- potwierdzenie ubezpieczenia ZUS dla celów oddelegowania do pracy za granicę (E-101)
- potwierdzenie ubezpieczenia NFZ (pobyt za granicą ? EKUZ)
- dofinansowania/rozliczenia PFRON
- pomoc w zakresie uzyskania dofinansowań z PUP
- przygotowywanie sprawozdań dla potrzeb kredytowych